Hotărâri


Hotărâri AGA

Hotărâre nr. Data Titlul Descarcă
    2012
01 07/02/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si eheltuieli aI societatii pe anul 2011 h01.pdf
02 07/02/2012 Privind aprobarea Listei de iitilaje independente şi lucrări de investiţii din domeniul privat propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, h02.pdf
03 07/02/2012 Privind aprobarea Listei de utilaje independente şi Iucrări de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, h03.pdf
04 07/02/2012 Privind aprobarea Listei eu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, eu finanţare parţială sau integrală de Ia bugetul Consiliului Judeţean Mureş repartizată pentru S.C. Compania Aquasev' S.A. Tg. Mureş, h04.pdf
05 07/02/2012 Privind aprobarea Listei cu obieetive de investitii propuse a se realiza în anul 2012, cu finauţare parţială sau integrală de la bugetul local al municipiului Tg-Mureş repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş. h05.pdf
06 07/02/2012 Privind aprobarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, cu finanţare parţiaiă sau integrală de la bugetul local al oraşului Cristuru Secuiesc repartizată pentru S.C. Compania Aquasev S.A. Tg. Mureş. h06.pdf
07 07/02/2012 Privind aprobarea listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al municipiului Reghin repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş, h07.pdf
08 07/02/2012 Privind aprobarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza
în anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al oraşului
Luduş repartizată pentru S.C. Compania Aquasev S.A. Tg. Mureş.
h08.pdf
09 07/02/2012 Privind aprobarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, cu finanţare parţialä sau integrală de la bugetul local al oraşului Iernut repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş, h09.pdf
10 07/02/2012 Privind aprobarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al municipiului Sighişoara repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş. h10.pdf
11 07/02/2012 Privind aprobarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza in anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş. h11.pdf
12 07/02/2012 Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2012. h12.pdf
13 07/02/2012 Privind menţinerea remuneraţiei/indemnizaţiei pentru anul 2012,
a administratorilor şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale
în organul de conducere aI societăţii (AGA), la nivelul anului 2011.
h13.pdf
14 07/02/2012 Privind aprobarea mandatării directorului general al
societăţii pentru contractarea unui expert independent.
h14.pdf
15 07/02/2012 Privind aprobarea diminuării rezultatului financiar al societăţii în urma recalculării
prestaţiei de apă meteorică aferentă suprafeţei străzilor canalizate din municipiul
Tîrgu —Mureş pentru perioada martie 2005 — noiembrie 2011.
h15.pdf
16 07/02/2012 Privind aprobarea abrogării Hotărârii Adunării Generale
a acţionarilor aI S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg- Mureş nr, 18 din 23.09.2009
privind aprobarea Metodologiei pentru controlul şi recuperarea Creanţelor.
h16.pdf
17 02/04/2012 Privind aprobarea Contractului de imprumut pe termen lung de catre SC Compania AQUASERV SA Tirgu-mures in valoare de 15.862.274,29 euro de la banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), aprobarea Contractului privind contul de rezerva al serviciului datoriei si a Contractului de asistenta pentru proiect si mandatarea directorului general pentru negocierea formei finale si semnarea acestor contracte. h17.pdf
18 02/04/2012 Privind renuntarea la mandat/revocarea domnului Moca Teodoru din functia de administrator al SC Compania AQUASERV SA, urmare a demisiei acestuia. h18.pdf
19 02/04/2012 Privind numirea noilor administratori ai SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures, in conditiile OUG nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice h19.pdf
20 21/05/2012 Privind aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 h20.pdf
21 21/05/2012 Privind  aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului incheiat la 31.12.2011, a SC Compania AQUASERV sa h21.pdf
22 21/05/2012 Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2011 in baza propunerii Consiliului de administratie h22.pdf
23 21/05/2012 Privind aprobarea numirii pentru exercitiul financiar 2012, in calitate de auditor financiar a firmei SC BDO Audit SRL h23.pdf
24 21/05/2012 Privind aprobarea rectificarii Bugetului de vanituri si cheltuieli al societatii pe anul 2011 h24.pdf
25 21/05/2012 Privind aprobarea rectificarii a trei liste de investitii ale societatii pe anul 2012 h25.pdf
26 08/10/2012 Privind aprobarea revocarii din functia de secretar tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor a domnului Fekete Attila h26.pdf
27 08/10/2012 Privind aprobarea numirii in functia de secretar tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor a d-nei Sipos Ioana-Maria h27.pdf
28 08/10/2012 Privind aprobarea rectificarii a doua liste de investitii ale societatii pe anul 2012 h28.pdf
29 14/11/2012 Privind ‚Aprobarea Planuiui şi strategiei de administrare a Consiliuiui de administraţie" al SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş h29.pdf
    2013  
02 11/04/2013 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures h02.pdf
03 11/04/2013 Privind aprobarea limitelor remuneratiei directorului general si a directorului economic ai SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures h03.pdf
04 11/04/2013 Privind aprobarea unor liste de investitii din domeniul public si privat ale societatii propuse a se realiza in anul 20113, din resurse proprii ale SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures h04.pdf
05 11/04/2013 Privind aprobarea unor liste de investitii propuse a se realiza in anul2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetele locale ale actionarilor h05.pdf
06 16/05/2013 Privind aprobarea Raportului administratorilor SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures pentru exercitiul financiar 2012 h06.pdf
07 16/05/2013 Privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului incheiat la 31/12/2012 a SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures h07.pdf
08 16/05/2013 Privind aprobarea aprobarea repartizarii profitului pe anul 2012 in baza propunerii Consiliului de Administratie al SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures h08.pdf
09 16/05/2013 Privind aprobarea aprobarea aprobarea numirii pentru exercitiul financiar 2013, in calitate de auditor financiar a firmei Sc BDO Audit SRL h09.pdf
10 16/05/2013 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures pe anul 2012 h10.pdf
11 19/08/2013 Privind aprobarea revocarii din functia de administrator a S.C. Comapnia AQUASERV S.A. Tirgu-mures a dl. Moldovan Nicolae Sorin, ca urmare a demisiei acestuia si constatarea vacantarii unui post de administrator h11.pdf
12 19/08/2013 Privind aprobarea armonizarii Planului de administrare al administratorilor S.C. Compania AQUASERV S.A. Tirgu-Mures, armonizarea contractorilor de mandat ale membrilor Consiliilor de Administratie cu Planul de administrare precum si imputernicirea unei persoane in vederea semnarii actelor aditionale la contractele de mandat ale acestora h12.pdf
13 19/08/2013 Privind aprobarea mandatarii directorului general si a administratorilor societatii, dupa caz, in vederea contractarii unui expert independent, persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in conformitate cu prevederile art.29 alin.4-5 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice precum si suportarea costurilor de catre S.C. Compania AQUASERV S.A. Tirgu-Mures h13.pdf
14 07/11/2013 Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania AQUASERV SA pe anul 2013 h14.pdf
15 07/11/2013 Privind diminiuarea rezultatului financiar ca urmare a anularii penalitatilor calculate facturilor ce au facut obiectul concilierii cu Municipiul Tirgu-Mures si transferul incasarilor in contul serviciilor facturarate (soldurilor) h15.pdf
    2014  
01 04/02/2014 Privind aprobarea desemnarii prin alternanta in functia de presedinte respectiv de secretar al sedintelor Adunarii generale a actionarilor pe anul 2014 a domnului Suciu Calin si a Doamnei Karacsony Erdei Etel h01.pdf
02 04/02/2014 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Compania AQUASERV S.A. Tirgu-Mures h02.pdf
03 04/02/2014 Privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012 incheiat intre S.C. Compania AQUASERV S.A. Tirgu-Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) h03.pdf
04 12/05/2014 Privind aprobarea Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tirgu Mures pentru exercitiul financiar al anului 2013 h04.pdf
05 12/05/2014 Privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului incheiat la 13/12/2013 a SC Compania Aquaserv SA Tirgu Mures h05.pdf
06 12/05/2014 Privind aprobarea repartizarii profitului pe anul 2013 in baza propunerii Consiliului de Administratie al SC Compania Aquaserv SA Tirgu Mures h06.pdf
07 12/05/2014 Privind aprobarea numirii pentru exercitiulu financiar 2014 in calitate de auditor financiar a firmei SC BDO Audit SRL h07.pdf
08 12/05/2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Comapania Aquaserv SA Tirgu Mures pe anul 2013 h08.pdf
09/10/11 19/06/2014 Privind aprobarea scrisorii de intentie prezentata de SC Azomures SA Tg.Mures h09_10_11.pdf
14 18/12/2014 Privind aprobarea Actului aditional nr.2 -operatiunea nr. 41175(nr.1490/A) la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012 incheiat intre SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) h14.pdf
    2015  
01 15/01/2015 Privind aprobarea desemnarii prin alternanta in functia de presedinte respectiv secretar al sedintelor Adunarii Generale a a ctionariilor a doamnei Karacsony Erdei Etel si a domnului Suciu Calin h_01.pdf
02 15/01/2015 Privind aprobarea numirii unei noi persoane in functia de secretar tehnic al Consilului de Administratie si AGA si stabilirea indemnizatiei lunare al acesteia h_02.pdf
03 15/01/2015 Privind aprobarea modificarii art.5,2.11, art.6.2.3 si art. 6.7.2 din Contractul de colaborare ce urmeaza a se incheia cu SC Azomures SA Tg Mures, precum si anexele 1-7 h_03.pdf
04 05/03/2015 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2015 al Sc Compania AQUASERV SA Tg.Mures h_04.pdf
05 21/05/2015 Privind aprobarea raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2014 h_05.pdf
06 21/05/2016 Privind aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului încheiat la 31/012/2014,a SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş h_06.pdf
07 21/05/2014 Privind aprobarea repartizării profitului pe anul 2014, în baza propunerii consiliului de administraţie a SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş h_07.pdf
08 21-05-2015 Privind aprobarea numirii pentru exerciţiul financiar 2015, în calitate de auditor financiar a firmei SC BDO Audit SRL Bucureşti h_08.pdf
09 21/05/2015 Privind aprobarea rectificării bugetului de vanituri şi cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş pe anul 2014 h_09.pdf
10 07/10/2015 Privind aprobarea modificării contractului de  delegare a gestiunii nr.22/202.662/2010, respectiv art.36 din acesta şi politica tarifară, anexă la contract h_10.pdf
11 07/10/2015 Privind aprobarea modificării regulamentului serviciului de  alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC Compania AQUASERV SA Tîrgu-Mureş, anexă la contract h_11.pdf
13 16/12/2015 Privind aprobarea modificarii contractului de  delelgaree a gestiunii nr.22/202.662/2010 h_13.pdf
    2016  
01 06/01/2016 Privind aprobarea împuternicirii directorului general al operatorului regional în vederea derulării demersurilor de conectare a unui expert independent, persoană juridică specializată in recrutarea resurselor umane, în veerea selecţiei membrilor consiliului de administraţie a SC Compania Aquaserv SA Tirgu-Mureş, potrivit OUG nr.109/2011 h01.pdf
02 10/02/2016 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş conform ordin MFP nr. 20/2016 h02.pdf
03 23/03/2016 Privind numirea administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice h03.pdf
04 23/03/2016 Privind aprobarea planului de administrare a consiliului de  administraţie al societăţii pentru perioada 2016-2020 h04.pdf
05 23/03/2016 Privind aprobarea proiectului contractului de mandat inclusiv a indemnizaţiei administratorilor h05.pdf
06 23/03/2016 Privind numirea administratorului SC Comapania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice h06.pdf
07 23/03/2016 Privind numirea administratorului SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş în conformitate cu preveerile OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativa a intreprinderilor publice h07.pdf
08 23/03/2016 Privind  numirea administratorului SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice h08.pdf
09 23/03/2016 Privind  numirea administratorului SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice h09.pdf
10 23/03/2016 Privind  numirea administratorului SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice h10.pdf
11 05/05/2016 Privind aprobarea raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş pentru exerciţiul financiar al anului 2015 h11.pdf
12 05/05/2016 privind aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului încheiat la 31/12/2015 ale SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş h12.pdf
13 05/05/2016 Privind aprobarea profitului pe anul 2015 în baza propunerii consiliului de administraţie a SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş h13.pdf
14 05/05/2016 Priivnd aprobarea numirii pentru exerciţiul financiar 2016 în calitate de auditor financiar a firmei SC BDO Audit SRL Bucureşti h14.pdf
15 05/05/2016 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mureş pe anul 2015

h15.pdf

 

16 21/09/2016 Privind aprobarea revocarii din functia de administrartor a SC Compania AQUASERV SA tg.Mures a domnului Gyorgy Alexandru, ca urmare a renuntarii acestuia si constatarea vacantarii unui post de administrator h16.pdf
17 21/09/2016 Privind aprobarea proiectului Contractului de servicii, Anexa 8, la Contractul de colaborare incheiat cu SC Azomures SA h17.pdf
18 21/09/2016 Privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in aria de operare a SC Comapania Aquaserv SA Tg. Mures h18.pdf
19 21/09/2016 Privind aprobarea modificarii Contractului de  delegare a gestiunii nr.22/202.662/201, privind actualizarea cuantumului tarifelor serviciilor conexe h19.pdf
20 08/12/2016 Privind aprobarea modificarii Actului constitutiv din data 09.12.2011, al SC Compania AQUASERV SA Tg,Mures h20.pdf
    2017  
01 27/03/2017 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tirgu-Mures, pe anul 2017 h_01_2017.pdf
02 10/05/2017 Privind aprobarea Raportului administratorilor SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures pentru exercitiul financiar al anului 2016 h_02_2017.pdf
03 10/05/2017 Privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului incheiat la 31/12/2016. ale SC Compania AQAUSERV SA Tirgu-Mures h_03_2017.pdf
04 10/05/2017 privind aprobarea repartizarii profitului pe anul 2016, in baza propunerii Consiliului de Administratie al SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures h_04_2017.pdf
06 05/10/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania AQUASERV SA Tirgu-Mures pe anul 2017

h_06_2017.pdf

h_56_2017_CA.pdf

07 05/10/2017 privind aprobarea numirii pentru exercitiul financiar al anilor 2017-2020, respectiv pe o perioada de 4 ani, in calitate de auditor statutar a firmei SC BDO Audit SRL Bucuresti

h_07_2017.pdf

2018
01 14/02/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S:C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureș pe anul 2018 h_01_2018.pdf
02 14/02/2018 privind aprobarea creșterii/majorării remunerației (îndemnizației) pentru memgri CA al societății h_02_2018.pdf

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide