Centralizator

documente necesare pentru încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru asociaţii de proprietari

Anexa la cererea Nr. înreg.: ______________ / __________________
Punct de consum: branşament nou / separare de consum/recontractare
(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

Servicii solicitate

Informaţii privind titularul de contract:

Informații privind punctul de consum:

Imobil cu subsol:

Înfiinţarea punctului de consum:

*Pentru asociațiile cu mai multe puncte de consum sau care împart condomeniul cu agenții economici informațiile se vor furniza sub formă tabelară

Informații privind determinarea consumurilor și distribuirea facturilor:

Documente depuse în vederea încheierii contractului:

Pentru asociaţii nou desprinse:

Pentru asociaţii care au în evidenţă agenţi economici cu decontare la AQUASERV:

Declarăm pe proprie răspundere că datele comunicate prin prezentul chestionar sunt conforme cu realitatea. Am luat la cunoştinţă că nedeclararea corectă a suprafeţelor construite şi canalizate care restituie apă pluvială în sistemul public de canalizare constituie contravenţie şi se sancţionează. Deasemenea, am luat la cunoştinţă că primirea în condiţii de siguranţă a facturilor emise este condiţionată de instalarea cutiei poştale şi a elementelor de identificare (număr imobil, denumire asociaţie).

Ne obligăm ca în cazul în care intervin modificări referitoare la datele declarate, să le comunicăm operatorului, în scris în termen de 15 zile calendaristice de la data la care modificările au apărut.

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru consecinţele oricăror vicii ale contractului ce s-ar putea datora nerealităţii datelor comunicate prin prezentul chestionar sau neîndeplinirii obligaţiilor ce ne revin.

Ne angajăm să ne prezentăm personal la data comunicată de Dvs. pentru semnarea şi ridicarea contractului.

Data: 2022/12/03
Semnătura şi ştampila:

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide