Digitalizare


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

28.12.2023

În luna decembrie 2023 s-au încheiat activitățile de implementarea a proiectului „Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă”  Cod SMIS 158028, proiect cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș pentru a îndeplini obligațiile de conformare în sectorul de apă și apă uzată, potrivit Tratatului de Adera-re, obiectivelor POS Mediu și Axei Prioritare 1, până în anul 2014 prin următoarele acți-uni: asigurarea servicii-lor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a apelor uzate la tarife accesibile; asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în localitățile prevăzute în proiect; îmbunătățirea calității cursurilor de apă; îmbunătăți-rea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurarea apei uzate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Continuarea măsurilor de digitalizare necesare pentru eficientizarea investițiilor, reac-tualizarea, modernizare și extinderea sistemelor SCADA implementate în cadrul pro-gramelor ISPA și POS MEDIU, în vederea îmbunătățirii urmăririi parametrilor în operarea sistemelor de producere și distribuție apă potabilă, colectare și epurare apă uzată. Ex-tinderea sistemului GIS si interconectarea cu sistemul SCADA.  Extinderea urmăririi pa-rametrilor în operarea sistemelor de producere și distribuție apă potabilă, colectare și epurare apă uzată. 

În cadrul proiectului au fost semnate contractele pentru Extindere și upgradare SCADA, Extinderea și actualizarea sistemului GIS, interconectarea cu sistemul SCADA și Achiziția și montarea de echipamente de achiziții date din teren pe zonele neacoperite din SZAA Târgu Mureș în vederea diminuării pierderilor de apă.

Valoarea totală a proiectului: 11.637.459,16 Lei
Valoare totală eligibilă: 9.779.377,44 Lei
Valoare totală cofinanțată UE: 7.813.722,57 Lei

Data începere proiect:  21.03.2023
Data finalizare proiect: 30.12.2023

Beneficiar: Compania AQUASERV S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


STADIUL PROIECTULUI

Achiziții echipamente de măsură parametrii sistem; Extindere şi upgradare SCADA

• Au fost finalizate și sunt în curs de recepție lucrările la postamentele de beton, montare tablouri electrice și realizarea software PLC la 13 puncte de monitorizare.
• Au fost livrate ți recepționate echipamentele hardware COL Miercurea Nirajului. 
• Sunt în curs de realizare migrarea și upgradarea sistemului SCADA COL Miercurea Nirajului.


Semnare contract în cadrul proiectului: „Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă”

04.10.2023

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar al proiectului Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă, cu o valoare totală de 11.637.459 lei (incl. TVA), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, anunță semnarea în data de 04.10.2023, a următorului contract în cadrul proiectului:

Extindere şi upgrade SCADA 
• Antreprenor: S.C. SIEMENS S.R.L.;
• Valoarea contractului de lucrări: 4.984.605 lei, fără TVA;
• Termenul de finalizare: 31.12.2023

Obiectivul general al contractului: 
Siguranta exploatării eficiente a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile aflate în operarea Compania AQUASERV S.A., extinderea zonelor mo-nitorizate la distanţă, respectiv extinderea sistemelor digitale în vederea reduce-rii pierderilor de apă potabilă, îmbunătăţirea monitorizarii sistemului de alimen-tare cu apă potabilă şi creşterea eficienţei energetice. 

Obiectivele specifice ale contractului:
• Furnizarea de servicii de upgrade pentru sistemele SCADA existente la ni-vel de Companie.
• Suport tehnic si mententnta preventiva si corectiva, pentru componentele siftware ale solutiei pentru o perioada de 36 luni.
• Servicii de instalare, configurare, instruire si transfer de cunostinte catre echipa de securitate cibernetica IT/OT a Beneficiarului.

Număr beneficiari: 
Aproximativ 300.000 de locuitori din aria de desfășurare a proiectului.

La eveniment au participat reprezentanţii firmei câştigătoare a licitaţiei şi con-ducerea Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureş. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastruc-tură Mare 2014-2022


Semnare contract în cadrul proiectului: „Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă”

05.09.2023

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar al proiectului Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă, cu o valoare totală de 11.637.459 lei (incl. TVA), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, anunță semnarea în data de 05.09.2023, a următorului contract în cadrul proiectului:

Achiziția și montarea de echipamente de achiziții date din teren pe zonele neacoperite din Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă - SZAA Tg. Mureș, în vederea diminuării pierderilor de apă 
• Antreprenor: S.C. ENVIROTRONIC S.R.L.;
• Valoarea contractului de lucrări: 3.150.700 lei, fără TVA;
• Termenul de finalizare: 31.12.2023.

Obiectivul general al contractului: 
Extinderea zonelor monitorizate la distanță, respectiv extinderea sistemelor di-gitale în vederea reducerii pierderilor de apă potabilă, îmbunătățirea monitori-zării sistemului de alimentare cu apă potabilă și creșterea eficienței energetice. Interconectarea sistemului GIS cu sistemul de management ale activelor fixe. 

Obiectivele specifice ale contractului:
Echipamentele furnizate vor contribui la extinderea zonelor monitorizate de la distanță și digitalizarea activităților AQUASERV. Totodată vor contribui la asigu-rarea parametrilor corespunzători de debit-presiune pentru rețelele de distribu-ție a apei potabile, reducerea pierderilor de apă potabilă și creșterea eficienței energetice. Datele furnizate de aceste sisteme de monitorizare stau la baza dife-ritelor analize în vederea îmbunătățirii balanței de apă potabilă, fiind folosite pentru modelare și elaborarea diferitelor rapoarte.

Număr beneficiari: 
Aproximativ 300.000 de locuitori din aria de desfășurare a proiectului.

La eveniment au participat reprezentanţii firmei câştigătoare a licitaţiei şi con-ducerea Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureş. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastruc-tură Mare 2014-2020


Semnare contract în cadrul proiectului: „Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă”

12.06.2023

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar al proiectului Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă, cu o valoare totală de 11.637.459 lei (cu TVA), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, anunță semnarea în data de 12.06.2023, a următorului contract în cadrul proiectului:

Extinderea și actualizarea sistemului GIS, interconectarea cu sistemul SCADA 
• Antreprenor: S.C. PROMAX SRL;
• Valoarea contractului de lucrări: 647.000 lei, fără TVA;
• Termenul de finalizare: 31.12.2023.

Obiectivul general al contractului: 
Extinderea și actualizarea sistemului GIS, interconectarea cu sistemul SCADA existent prin trecerea la digitalizarea activităților care în prezent sunt sub formă analogică și interconectarea platformelor în vederea armonizării activităților între departamente, accesul mai facil la seturi de date, în special cele ale sche-mei de funcționare, accesul prin portalul public pentru sesizări și reclamații. 

Obiectivele specifice ale contractului:
• Interconectarea sistemului GIS cu sistemul de management ale activelor fi-xe;
• Accesarea în platforma GIS a datelor colectate prin sistemele SCADA;
• Integrarea sistemului de avizare în platforma grafică;
• Dezvoltarea sistemului de administrare pentru reclamații și sesizări în platforma grafică GIS;
• Fișa de mentenanță pe suport grafic hartă mobil, integrare în platformă grafică GIS.

Număr beneficiari: 
Aproximativ 300.000 de locuitori din aria de desfășurare a proiectului.

La eveniment au participat reprezentanții firmei câștigătoare a licitației și conducerea Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


S-a semnat contractul de finanaţare pentru extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A.

21.03.2023

Finanţare de peste 1,9 de milioane de euro obţinută de Compania AQUASERV S.A.

În data de 21.03.2023, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a semnat contractul de finanţare pentru „Extinderea digitalizării activității Compania AQUASERV S.A. prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sis-temului de management al pierderilor de apă”, finanţat din fonduri europene. 

Proiectul, care urmează să fie implementat în perioada martie 2023 – decembrie 2023 de Compania AQUASERV S.A., are o valoare de 9.779.377,44 lei (fără TVA) şi este finanţat în proporţie de 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% buget Consiliul Județean Mureș. Cofinanțarea de 6% este asigurată de către Compania AQUASERV S.A.

Obiectivul general al Proiectului îl constituie creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, prin aplicarea unor măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată (SCADA, GIS şi controlul pierderilor).

Proiectul a fost semnat de către dl. Marcel Ioan Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, dl. Péter Ferenc, preşedinte Consiliul Judetean Mures, din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Aqua Invest și dl. Sipos Levente, Director General Compania AQUASERV S.A. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020


Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide