Stabilirea consumului facturat


Consumul dumneavoastră se compune din cantitatea de apă potabilă, cantitatea de canal şi cantitatea de apă meteorică. Aceste trei poziţii le veţi întâlni pe factura emisa de Compania AQUASERV.


Cantitatea de apă facturată
Cantitatea de apă care se facturează poate fi stabilită prin:
   -măsurare - în aceste caz vorbim despre cantitatea de apă consumată
   -calcule - în acest caz vorbim despre cantitatea de apă determinată


1.Cantitatea de apă consumată se stabileşte pe baza indicaţiilor contorului montat la limita de proprietate a  instalaţiilor, în căminul de branşament, citit periodic, în felul următor:
Pentru consumatorii mari – asociaţii de proprietari / locatari, agenţi economici şi instituţii ai căror consum lunar depăşeşte 100 mc, stabilirea consumului de apă se face în urma citirii lunare a contoarelor de către angajaţii Companiei AQUASERV.
Pentru consumatorii mici cu mai multe puncte de consum - asociaţii de proprietari / locatari, agenţi economici şi instituţii ai căror consum lunar nu atinge 100 mc, dar care au mai multe puncte de consum, stabilirea consumului de apă se face în urma citirii lunare a contoarelor de către angajaţii Companiei AQUASERV.
Pentru consumatorii mici cu un singur punct de consum – consumatori casnici individuali, agenţi economici şi instituţii ai căror consum lunar nu depăşeşte 100 mc şi dispun de un singur punct de consum, stabilirea consumului de apă se face:
a) pe baza unui consum lunar prezumptiv acceptat de către consumator (medie de consum), regularizat trimestrial / semestrial pe baza citirii contorului de către angajaţii Companiei AQUASERV
b) pe baza citirii lunare a contorului de către consumator, regularizat trimestrial / semestrial pe baza citirii contorului de către angajaţii Companiei AQUASERV.
Consumatorii mici, aleg varianta de stabilire a consumului / media de consum la încheierea contractului furnizare / prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, dar aceasta poate fi schimbată oricând în cursul derulării contractului. Modificarea metodei de stabilire a consumului se poate face prin completarea unei cereri tip (apăsaţi aici) depuse la Centrul de relaţii cu clienţii, personal sau prin corespondenţă.
Consumatorii mici, din aria de operare a S.C. Compania AQUASERV S.A.Tîrgu Mureş, care aleg varianta citirii lunare a contorului, au obligaţia transmiterii indexului citit la Centrul de relaţii cu clienţii sau telefonic, până la următoarele termene:
·până la data de 8 a fiecărei luni – pentru consumatorii situaţi în zona Dâmbu Pietros – zona Mureşeni – P-ţa Trandafirilor şi străzile adiacente – P-ţa Victoriei şi străzile adiacente – Str. Cuza Vodă şi străzile adiacente
·până la data de 18 a fiecărei luni – pentru consumatorii situaţi în P-ţa Armatei şi străzile adiacente – zona Rovinari – zona Unirii – Str. Călăraşilor şi străzile adiacente – zona Republicii
·până la data de 23 a fiecărei luni – pentru consumatorii situaţi în B-dul 22 Decembrie 1989 şi străzile adiacente – zona Revoluţiei – zona Cornişa – zona Tudor până la Str. Predeal, inclusiv
·până la data de 30, 31 a fiecărei luni pentru consumatorii din zona rurală, sau limitrofă municipiului Tîrgu Mureş.
În cazul în care nu se transmite indexul citit pâna la termenul stabilit, în luna respectivă consumul va fi fi considerat ca fiind nul, urmând să se regularizeze în cursul lunilor următoare.
Citirea contoarelor de către angajaţii Companiei AQUASERV se face pe baza unui program anual prestabilit, comunicat consumatorilor la sfârşitul anului precedent.


2.Cantitatea de apă determinată se stabileşte în felul următor:
Pentru contoarele defecte, cantitatea de apă facturată va fi egală cu cea consumată şi măsurată de contor în ultima lună, când citirea acestuia a fost posibilă. Aceste cantităţi se regularizează cu ocazia primei citiri.
Pentru cazurile în care citirea contorului nu este posibilă (neasigurarea accesului pentru contoarele amplasate în subsoluri, pivniţe sau cămine aflate pe proprietatea consumatorilor, contoare amplasate în cămine inundate cu apă, temperaturi de sub –5 grade Celsius), cantitatea de apă facturată va fi egală cu cea consumată şi măsurată de contor în ultima lună, când citirea acestuia a fost posibilă. Aceste cantităţi se regularizează cu ocazia primei citiri.
Pentru consumatorii necontorizaţi cantitatea de apă facturată se determină în sistem pauşal în conformitate cu normativele în vigoare.
Pentru consumatorii făcând parte din diferite categorii (agenţi economici – utilizatori casnici) şi alimentaţi cu apă din branşamente comune, cantitatea de apă facturată agentului economic se determină ca cotă parte din consumul total, stabilită pe baza:
·breviarului de calcul depus de agentul economic, ca anexă la contract
·pe baza minutei de defalcare depuse de către consumatori, ca anexe la contracte
Cantitatea de apă facturată utilizatorilor casnici reprezintă diferenţa dintre cantitatea de apă măsurată de contorul de pe branşament şi cantitatea de apă facturată agentului economic.


Cantitatea de canal facturat
Stabilirea cantităţii de apă uzată menajeră preluată de canalizarea publică se face în felul următor:
Pentru  consumatorii care se alimentează cu apă din reţeaua publică cantitatea de apă uzată se stabileşte ca fiind 100% din cantitatea de apă potabilă consumată. Excepţie fac acei consumatori la care, prin specificul activităţii lor, apa nu se restituie în întregime la canalizare (industria alimentară, industria de transporturi feroviare şi navale), pentru care cantitatea de apă uzată evacuată se stabileşte pe bază de contract.
Pentru consumatorii care se alimentează din surse proprii de apă (puţuri) şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, cantitatea de apă uzată se stabileşte pe baza înregistrării contorului care contorizează apa preluată din sursă, sau în sistem pauşal pe baza baremelor de consum în funcţie de dotările sanitare ale imobilului.
Pentru consumatorii dotaţi cu contoare pe conductele de canalizare, cantitatea de canal se determină pe baza citirii contorului.


Cantitatea de apă meteorică facturată
Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină pentru toate categoriile
de utilizatori, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna
anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi canalizate, declarate de
utilizatori şi cu coeficienţii de scurgere aprobaţi prin Hotărârea A.G.A A.D.I. Aqua Invest Mureş. Suprafaţa de calcul a apei meteorice se declară la încheierea contractului.
Compania AQUASERV îşi rezervă dreptul verificării suprafeţelor de calcul a apei meteorice.


Exempu de calcul
Cantitatea de apă facturată pe baza citirii trimestriale a contorului
Index citire precedentă – octombrie 2015: 01713
Consum prezumptiv – medie de consum: 4 mc
Index citire curentă – ianuarie 2016: 01733
Consumuri de apă facturate:
·luna noiembrie 2015: 4 mc
·luna decembrie 2015: 4 mc
·luna ianuarie 2016: 12 mc = (1733 – 1713 – 2 x 4) mc
Cantitate de canal facturat pe baza consumului de apă
Cantitate de apă facturată (în luna ianuarie 2015): 12 mc
Cantitate canal facturat (în luna ianuarie 2015): 12 mc
Cantitatea de apă meteorică facturată
Suprafaţă construită şi canalizată a imobilului: 100 mp
Cantitatea specifică de apă meteorică, comunicată de A.N.M., pentru luna decembrie 2015: 0,0273 mc/mp
Cantitatea apă meteorică facturată în luna ianuarie 2016: 2,73 mc = 0.0273 mc/mp x 100 mp
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide