Întrebări frecvente


APA
De ce nu am apă?
Motivele pentru care nu aveţi apă pot fi:
- avarii pe reţeaua de distribuţie
- lucrări programate
- îngheţarea contorului de apă (la temperaturi foarte scăzute)
- spărturi pe instalaţiile interioare.
În cazul avariilor, respectiv lucrărilor programate locuitorii străzilor afectate sunt înştiinţaţi despre lipsa apei prin comunicat în mass-media şi / sau prin afişe lipite pe uşile blocurilor / înştiinţări lăsate în cutiile poştale ale caselor.
De ce are apa uneori culoare gălbuie?
Apa care iese de la Uzina de apă este limpede, transparentă şi fără culoare. Însă, cu ocazia lucrărilor care necesită întreruperea furnizării apei potabile, datorită antrenării depunerilor din interiorul conductelor cu ocazia repornirii, se întâmplă ca apa să fie tulbure, cu toate că în prealabil se face o spălare a conductelor. În cazul în care apa nu se limpezeşte după ce aţi lăsat-o un timp scurt să curgă, vă rugăm solicitaţi intervenţia echipelor noastre.
Cum pot să fiu sigur că pot folosi apa fără să-mi risc sănătatea?
La Departamentul Tratare apă potabilă se monitorizează parametrii de calitate pe fluxul tehnologic, ai apei brute, decantate, filtrate şi potabile, 24 ore din 24, urmărindu-se un număr total de 33 de parametrii. Parametrii care dau informaţiile pentru conducerea procesului tehnologic, respectiv turbiditatea, pH-ul, clorul rezidual, substanţele organice, alcalinitatea, se monitorizează zilnic din 2 în 2 ore.
Calitatea apei potabile distribuită la Dvs. este monitorizată conform legii nr.458/2002 din 29 de puncte din sistemul de distribuţie a municipiului.
Calitatea apei este monitorizată permanent şi de către Direcţia de Sănătate Publică Mureş.
Care este duritatea apei furnizate de AQUASERV?
Duritatea apei potabile furnizate de AQUASERV are valori între 4 – 5 º G, deci este apă moale (care NU necesită dedurizare) şi se încadrează în limitele admise de SR ISO 9963 – 2 / 2002.
Care este ph-ul apei furnizate de AQUASERV?
Determinarea ph-lui se efectuează pe baza SR ISO 10523 / 1997, conform căruia valorile permise sunt între 6,5 – 9,5 ph. Având valoarea ph între 6,9 – 7,3 apa furnizată de AQUASERV este neutră.
De ce are apa gust de clor?
Clorul, fiind un agent dezinfectant, este utilizat la distrugerea eventualelor bacterii prezente în apă, eliminând astfel riscul unor epidemii hidrice.
CANAL
Care sunt principalele motive ale înfundărilor în instalaţiile de canalizare?
În majoritatea cazurilor colmatarea instalaţiilor de canalizare este provocat de:
- efectul combinat al introducerii de către utilizatori a unor deşeuri solide şi resturi menajere în reţeaua de canalizare şi consumul redus de apă potabilă şi apă caldă menajeră, cel din urmă ducând la reducerea capacităţii de autocurăţire a instalaţiilor interioare de canalizare
- deficienţe tehnice cum ar fi contrapanta sau coroziunea (la instalaţiile din fontă) apărute pe seama întreţinerii necorespunzătoare a reţelei de canalizare.
Ce pot să fac în cazul înfundării reţelei interioare?
Înainte de toate, vă rugăm anunţaţi echipa de intervenţie AQUASERV (telverde: 08008-208.888 sau tel. 208.888). În vederea stopării deversării şi producerii unor pagube mai mari trebuie sistată imediat pe coloana cu probleme sau în întregul imobil, atât apa rece cât şi cea caldă. Este foarte important ca în apartamentele de pe tronsonul afectat să fie acasă cineva atunci când se efectuează desfundarea reţelei.
CONTOARE
Când se înlocuiesc contoarele şi pe cheltuiala cui?
Un contor se înlocuieşte dacă este expirat metrologic, aburit, blocat, deteriorat sau îngheţat.
Contoarele se înlocuiesc pe cheltuiala AQUASERV, excepţii fiind cazurile contoarelor existente pe proprietatea Dvs., care s-au deteriorat / îngheţat datorită neîntreţinerii corespunzătoare. În aceste cazuri, taxele aferente sunt suportate de Dvs.
Cum se explică diferenţa dintre indicaţiile contorului principal şi ale celor secundare?
Principalele cauze care pot genera aceste „diferenţe" sunt:
- modul incorect de citire şi evidenţiere a indicaţiilor contoarelor secundare (citiri la date diferite faţă de citirea contorului principal sau pe intervale de timp diferite, citirea şi raportarea intenţionat eronată a indexurilor contoarelor secundare, citirea fără partea zecimală, citirea şi înregistrarea indicaţiilor prin rotunjire în minus)
- nerespectarea unor cerinţe minime, obligatorii, privind instalarea şi funcţionarea contoarelor (montarea greşită a contoarelor secundare, existenţa unor ocoliri a contoarelor, verificare metrologică depăşită, menţinerea în funcţiune a unor contoare blocate, scurgeri de apă la instalaţiile interioare, neînregistrate de către contorul secundar, existenţa unor contoare fără sigilii sau cu sigilii deteriorate)
- necontorizarea integrală a tuturor punctelor de consum aferente instalaţiilor comune (în pivniţe, uscătorii, garaje, casa scărilor, etc.)
- acţiuni posibile cu caracter fraudulos (blocarea înregistrării contoarelor, ruperea sigiliului, diverse intervenţii pe circuitul de apă în scopul folosirii acesteia fără a trece prin contor)
- cauze de natură tehnică, datorită soluţiilor constructive ale contorului şi clasei metrologice a acestuia, care determină implicit anumite erori de măsură.
Constatarea şi impunerea remedierii acestor neconformităţi, pentru reducerea diferenţelor de consum revine asociaţiilor de proprietari / locatari.
Cum pot detecta pierderile de apă?
Cea mai sigură modalitate este notarea indexului contorului seara, după care nu se foloseşte apa. Dimineaţa, înainte de a da drumul robinetului, citiţi din nou indexul. Dacă este diferit de ce aţi notat seara, înseamnă că aveţi pierderi pe reţeaua interioară de apă. Verificaţi instalaţiile sanitare, dar ţi conducta, deoarece pierderile de apă nu sunt întotdeauna vizibile (de ex. spărturile de pe conductă, sau în căminul de apometru).
Când se citesc contoarele?
Citirea contoarelor se efectuează pe baza unui program prestabilit la începutul fiecărui an, numit „Grafic de citire" şi comunicat tuturor clienţilor.
La asociaţiile de proprietari / locatari şi la consumatorii mari (cu consum lunar peste 100 mc) contoarele se citesc lunar, conform graficului de citire.
La consumatori mici şi la consumatori casnici contoarele se citesc trimestrial, conform graficului de citire. În cele două luni intermediare se facturează media stabilită de Dvs., sau cantitatea comunicată de Dvs., după caz (în funcţie de procedura stabilită la încheierea contractului).
Ce plătesc în factura de apă?
Apa în sine este gratuită. Ceea ce Dvs. plătiţi sunt serviciile care vă permit să o consumaţi la domiciliu, 24 de ore din 24: captarea apei, tratamentele la care este supusă pentru a deveni potabilă, pomparea şi drumul până la domiciliul Dvs., tratarea apelor uzate, întreţinerea şi modernizarea reţelei de apă şi canalizare, intervenţiile de urgenţă.
FACTURARE
Ce este apa meteorică şi de ce se facturează?
Apa meteorică este apa ce provine din precipitaţiile atmosferice (ploaie, topirea zăpezilor). Fiind colectate în sistemul public de canalizare şi conduse spre staţia de epurare unde sunt supuse tratării sau spre cursurile naturale de apă, necesită cheltuieli. Facturarea apelor meteorice este necesară tocmai pentru acoperirea cheltuielilor de colectare şi întreţinere ale reţelelor utilizate în acest sens, fiind practicată de toate ţările civilizate şi de către toţi operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România, deoarece legislaţia prevede facturarea acestui serviciu (Ordin A.N.R.S.C. nr. 88 / 2007).
Cum se calculează apa meteorică?

Conform Art. 8 pct. 2.2 din contractul de furnizare/prestare al S.C. Compania Aquaserv S.A. determinarea cantității de apă meteorică, începând cu 01.02.2010, se face conform prevederilor de mai jos:

2.2 Stabilirea volumelor apelor meteorice (pluviale)

(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină pentru toate categoriile
de utilizatori, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna
anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi canalizate, declarate de
utilizatori şi cu coeficienţii de scurgere aprobaţi prin Hotărârea A.G.A A.D.I. Aqua Invest Mureş.

(2) Nedeclararea corectă a suprafeţelor construite şi canalizate care restituie apă pluvială în sistemul
public de canalizare, constituie contravenţie şi se sancţionează.

Formula de calcul este urmatoarea:
Vf = Csp x Scc x Φcc
unde:
Vf – cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare – volum facturat [mc]
Csp – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M [mc/mp]
Scc - suprafaţa totală construită şi canalizată
Φ cc- coeficient de scurgere specific
Φ cc = 1 pentru învelitori de ţiglă, învelitori metalice, etc
Φ cc = 0 pentru incinte şi curţi nepavate, neînierbate

Comunicatele ANM privind cantitatea de apă meteorică pentru anul 2016

 PLATI
Când şi prin ce modalităţi pot plăti factura de apă?


Pentru aria de operare a S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş, contravaloarea serviciilor poate fi achitată prin următoarele mijloace:


NUMERAR:
• Casieria de la sediul AQUASERV, str. Kós Károly nr. 1, Tîrgu-Mureş
• DOAR CLIENŢII DIN ZONA RURALĂ - la ghişeele subunităţilor poştale (factori poştali - unde nu există subunităţi poştale) - pe baza facturii emise de Compania AQUASERV S.A.
• Sucursalele Băncii BRD - pe baza facturii emise de Compania AQUASERV S.A.
• Reţeaua Ghişeu automat - APT şi Maşină multifuncţională - MFM a BCR pe baza facturii emise de Compania AQUASERV S.A.
• Reţeaua automatelor de plată - Facturel a Băncii Transilvania - pe baza facturii emise de Compania AQUASERV S.A.

• În magazinele partenere Centru de Plăţi Un-doi

• În magazinele partenere cu siglă galbenă Pay Point   Cele mai apropiate magazine partenere pot fi identificate la adresa www.paypoint.com/romania, secţiunea „Localizare comerciant” sau pot fi descărcate aici Locatii Paypoint.


PRIN CARD BANCAR

• Pe siteul Companiei accesând contul AquaOnline

• POS la caseria AQUASERV, str. Kos Karoly nr. 1, Tîrgu-Mureş


MIJLOACE BANCARE CLASICE
• Bănci, prin ordin de plată tradiţional - OP, într-unul din conturile Compania AQUASERV S.A. deschise la:
- ING Bank Tg. Mureş RO92 INGB 0011 0000 2915 8911           
- B.R.D. Tg. Mureş RO41 BRDE 270S V030 8320 2700           
- B.C.R. Tg. Mureş RO20 RNCB 0188 0190 1381 0001           
- Banca Românească Tg. Mureş RO15 BRMA 0330 0331 2950 0000
- Raiffeisen Bank Tg. Mureş RO45 RZBR 0000 0600 0210 8266
- Banca Transilvania Tg. Mureş RO74 BTRL 0270 1202 1088 27XX
- UniCredit Bank Tg. Mureş RO43 BACX 0000 0030 1145 0000
- Trezoreria Tg. Mureş Ro49 TREZ 4765 069X XX00 3180
Dacă optaţi pentru plata prin bancă, la achitarea facturilor trebuie să menţionţionaţi pe ordinul de plată, la rubrica aferentă, obiectului plăţii: cod client (menţionat în partea dreapta a feţei facturii, deasupra tabelului), seria şi numărul facturii, numele dvs.


PLATA BANCARĂ ELECTRONICĂ
• Internet Banking, într-unul din conturile precizate anterior
• Internet Banking, pe bază de şablon la următoarele bănci: BCR, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania
• Reţeaua ATM a Raiffeisen Bank, cu ajutorul cardului emis de Raiffeisen Bank
• Multimatele din cadrul Self Bank-urilor ING Bank, cu ajutorul cardului ING
• Reţeaua automatelor de plată - Facturel a Băncii Transilvania, cu ajutorul cardului emis de Banca Transilvania, pe baza facturii emise de Compania AQUASERV S.A.
Dacă optaţi pentru plata prin serviciile electronice, la achitarea facturilor trebuie să menţionţionaţi pe ordinul de plată, la la rubrica aferentă, obiectului plăţii: cod client (menţionat în partea dreapta a feţei facturii, deasupra tabelului), seria şi numărul facturii, numele dvs.


DECONTARE AUTOMATĂ
• Direct Debit*, la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BRD
* Prin această modalitate de plată, clientul împutericeşte banca să retragă, la data scadenţei, contravaloarea facturii de apă-canal din contul său, banca depunând aceste sume prin transfer în contul AQUASERV.
Pentru plata prin Direct debit vă rugăm contactaţi banca unde aveţi deschis contul. Stingerea obligaţiilor de plată se face în ordinea vechimii facturilor, începând cu penalitatea apoi trecând la sold.

Opţiunea Dvs. pentru oricare din variantele enumerate mai sus trebuie precizată cu ocazia semnării contractului de prestări servicii de apă – canal (sau cu ocazia recontractării). Schimbarea modalităţii de plată este posibilă prin contactarea operatorilor de la Centrul de Relaţii cu Clienţii.
Ce se întâmplă dacă nu plătesc factura?
Pentru neachitarea la scadenţă a facturii, veţi suporta o majorare egală cu cea stabilită pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat. Dacă nu plătiţi sumele datorate, inclusiv majorările în termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, AQUASERV îşi rezervă dreptul să întrerupă furnizarea apei şi / sau preluarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare, respectiv să suspende contractul, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
Pot plăti facturile de apă în rate?
Pe baza unei solicitări scrise, se analizează posibilitatea eşalonării datoriilor Dvs. În cazul în care se aprobă cererea, sunteţi invitat la sediul AQUASERV pentru semnarea unui grafic de eşalonare.
RETELE
De ce AQUASERV nu intervine în cazul unor defecţiuni în instalaţiile interioare?
SC COMPANIA AQUASERV SA este administratorul reţelelor publice de apă potabilă şi canalizare. Responsabilitatea ei se opreşte la limita proprietăţii, care este delimitată de apometru în cazul reţelei de apă potabilă, respectiv de căminul de canal în cazul reţelei de canalizare publică.
Toate conductele de la căminul de racord până la imobil precum şi cele interioare reprezintă proprietatea Dvs., ca urmare întreţinerea acestora intră în sarcina Dvs.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide