Întreruperea serviciilor


Compania AQUASERV are dreptul să recurgă la întreruperea furnizării serviciilor pentru neplată, pentru lipsă partener contractual sau în cazul în care se constată consum clandestin.

Pentru neplată
Neachitarea facturii în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii (după terminarea perioadei de graţie) are drept consecinţă sistarea în mod automat a furnizării serviciilor de apă potabilă. În conformitate cu Art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, factura fiscală emisă de furnizor reprezintă preaviz pentru sistare în caz de neplată.
Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă se face doar după:
•achitarea tuturor obligaţiilor de plată (sold restant scadent)
•depunerea unei cereri tip pentru reluarea serviciilor la Centrul de relaţii cu clienţii
•achitarea taxei de debranşare / rebranşare
Având în vedere că furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă şi colectare a apelor uzate menajere şi meteorice este un serviciu continuu, neprimirea facturilor nu reprezintă un motiv de neplată. În cazul în care nu intraţi în posesia facturilor, vă rugăm să reclamaţi acest lucru la Centrul de relaţii cu clienţii, telefonic sau prin e-mail. Cu această ocazie puteţi solicita şi copie după factură, conformă cu originalul, care vi se transmite prin e-mail, fax, corespondenţă, în funcţie de solicitarea dumneavoastră.

Pentru lipsa de partener contractual
Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare se realizează pe baza unui contract valabil, încheiat între dumneavoastră / asociaţia sau firma sau instituţia reaprezentată de dumneavoastră şi S.C. Compania AQUASERV S.A.
Puteţi ajunge în situaţia de a nu beneficia de un contract valabil în următoarele situaţii:
•Expirarea termenului de valabilitate a contractului. Vă aflaţi în această situaţie în cazul în care nu sunteţi proprietar al imobilului pentru care s-a încheiat contractul de apă-canal, iar acesta s-a încheiat pe baza unui contract de închiriere / comodat încheiat pe termen determinat. În acest caz aveţi obligaţia de a solicita prelungirea contractului de apă-canal pe baza noilor documente justificative.
•Modificarea prevederilor legislative. Deşi pentru proprietarii de imobile contractele de apă-canal sunt încheiate de regulă pe perioadă nedeterminată, modificarea legislaţiei care guvernează activitatea companiei noastre face necesară reactualizarea contractelor încheiate.
•Decesul membrului de familie pe numele căruia s-a încheiat contractul de apă-canal. În aceste situaţii sunteţi obligaţi ca în termen de 15 zile de la petrecerea evenimentului să solicitaţi reactualizarea contractului pe numele unui alt membru de familie, prin prezentarea certificatului de deces.
•Alte modificări ale statutului titularului de contract sau ale imobilului. Orice modificări ale condiţiilor pe baza cărora s-a încheiat contractul de apă-canal trebuie comunicate companiei noastre în termen de 15 zile de la petrecerea evenimentului, în vederea reactualizării contractului.
În cazul în care vă aflaţi întruna din cazurile enumerate mai sus şi v-aţi neglijat obligaţiile contractuale de a solicita reglementarea situaţiei, sunteţi notificat în scris despre necesitatea reactualizării contractului până la un anumit termen. Încheierea contractului se face pe baza unei cereri tip completate (apasă aici) şi depunerea documentelor justificative enumerate pe versoul cererii. Preluarea şi înregistrarea solicitării de încheiere contract se face doar în cazul documentaţiilor complete şi valabile.
În cazul în care nu daţi curs notificării noastre de reactualizare a contractului până la termenul stabilit, suntem nevoiţi să procedăm la întreruperea serviciilor de alimentare cu apă potabilă pentru lipsă de partener contractual.
 

Reluarea serviciilor se face după:
•depunerea la Centrul de relaţii cu clienţii a cererii de încheiere a contractului şi a documentelor însoţitoare
•depunerea cererii tip pentru reluarea serviciilor
•achitarea taxei de debranşare / rebranşare.

Pentru consum clandestin
Se consideră consum clandestin:
    •utilizarea serviciilor de alimentare cu apă / canalizare prin branşamente / racorduri realizate ilegal, fără avizul Companiei AQUASERV
    •utilizarea serviciilor de alimentare cu apă prin branşamente realizate legal, dar la care s-a intervenit ilegal asupra contorului montat în căminul de apometru, respectiv la care s-a rupt sigiliul metrologic sau sigiliul antiefraţie sau sigiliul de by-pass.
În aceste situaţii, la constatarea ilegalităţii se trece imediat la întreruperea serviciilor, care constă în sigilarea / blindarea branşamentului de apă / racordului de canal.
Realizarea de branşamente / racorduri clandestine atrage după sine, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru executantul lucrării.
Reluarea furnizării serviciilor se face după:
    •intrarea în legalitate a branşamentului / racordului - dacă este cazul
    •încheierea contractului de servicii apă-canal – dacă este cazul
    •achitarea consumului fraudulos
    •depunerea cererii tip pentru reluarea serviciilor
    •achitarea taxei de debranşare / rebranşare.
Consumul fraudulos se determină în sistem pauşal, în conformitate cu normativele în vigoare:
    •pentru perioada pentru care se poate demonstra (cu documente) existenţa branşamentului / racordului. Dacă perioada nu se poate determina, consumul clandestin se calculează pentru maxim 36 luni
    •pentru perioada scursă de la data ultimei citiri a contorului, la care sigiliile au fost intacte.
Pentru consumul determinat în aceste condiţii se aplică tariful în vigoare la data depistării consumului clandestin, multiplicat cu trei.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide