Declarația de politica GDPR


DESCARCĂ  Declarația de politică privind protecția datelor cu caracter personal

Declarația de Politicăprivind protecția datelor cu caracter personal


COMPANIA AQUASERV SA se definește ca un operator regional de furnizare a serviciilor de apă potabilă și canalizare. În acest scop prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, date cu caracter personal ale unor categorii largi de persoane vizate (angajați, clienți, furnizori de bunuri și servicii, colaboratori, vizitatori, petenți, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai mass-media, etc.), cu respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare, astfel încât acestea să fie:
     • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
     • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar, în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
     • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate;
     • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
     • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă determinată;
     • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor privind riscurile de distrugere, pierdere, modificare, divulgare neautorizată sau acces neautorizat;
     • transferate către o țară terță în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Pentru respectarea acestor principii COMPANIA AQUASERV SA se angajează să:
     • asigure resursele necesare pentru atingerea unui înalt grad de profesionalism al tuturor angajaților implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal;
     • pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta, și a fi în măsură să demonstreze, că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în condiții de siguranță și respectare a cerințelor legale și de reglementare;
    • verifice și să monitorizeze activitatea tuturor persoanelor împuternicite și a subcontractanților acestora, care prelucrează date personale furnizate de companie, în scopul asigurării siguranței datelor cu caracter personal furnizate;
    • coopereze cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
    • notifice autoritatea de supraveghere și să informeze persoanele vizate în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal; 
    • asigure informarea și transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate;
    • asigure drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal astfel:
  1. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
  2. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
    (a) scopurile prelucrării;
    (b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
    (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
    (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
    (e ) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
    (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
    (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
    (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
  3. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  4. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
    (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
    (c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;
    (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
    (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
    (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  5. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
    (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
    (b ) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
    (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
    (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  6 .Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
    (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract;
    (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  7. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  8. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  9 .Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează, de către Compania AQUASERV SA sau un împuternicit al acesteia, încalcă cerințele Regulamentului UE 2016/679, dreptul Uniunii sau dreptul intern.
  10. Orice persoană vizată are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva Companiei AQUASERV SA sau a unui împuternicit al acesteia, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează, încalcă cerințele Regulamentului UE 2016/679, dreptul Uniunii sau dreptul intern.
    Pentru orice sesizare, reclamație sau solicitare de clarificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul Companiei AQUASERV SA, poate fi contactat responsabilul cu protecția datelor la numărul de telefon +40-(0)265-208.840 sau e-mail protectiadatelor@aquaserv.ro.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide