Cerere

încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru consumatori casnici

Anexa la cererea Nr. înreg.: ______________ / __________________
Punct de consum preluat
(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

Servicii solicitate

Informaţii privind titularul de contract:

*Necesare pentru managementul contractului, se prelucrează în mod confidenţial

Informaţii privind punctul de consum:

Imobil cu subsol:

Contorizare:

Obligaţiile de plată:

Consumul de apă:

Informaţii privind Determinarea consumului şi distribuirea facturilor:

Determinarea consumului se va face:

Documente depuse în vederea încheierii contractului:

Act de proprietate al imobilului din care provine titularul de contract:

**În cazul în care solicitantul nu poate prezenta certificatul de moştenitor, contractul se va încheia pe perioadă determinată de max. 1 an
Pentru curţi comune / condominii:
Nr.
crt.
Nume și prenume Nr. ap. Act de identitate serie și nr. Semnătură

Declarăm pe proprie răspundere că datele comunicate prin prezentul chestionar sunt conforme cu realitatea. Am luat la cunoştinţă că nedeclararea corectă a suprafeţelor construite şi canalizate care restituie apă pluvială în sistemul public de canalizare constituie contravenţie şi se sancţionează. Deasemenea, am luat la cunoştinţă că primirea în condiţii de siguranţă a facturilor emise este condiţionată de instalarea cutiei poştale şi a elementelor de identificare (număr imobil, denumire asociaţie).

Ne obligăm ca în cazul în care intervin modificări referitoare la datele declarate, să le comunicăm operatorului, în scris în termen de 15 zile calendaristice de la data la care modificările au apărut.

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru consecinţele oricăror vicii ale contractului ce s-ar putea datora nerealităţii datelor comunicate prin prezentul chestionar sau neîndeplinirii obligaţiilor ce ne revin.

Ne angajăm să ne prezentăm personal la data comunicată de Dvs. pentru semnarea şi ridicarea contractului.

Data: 2023/12/08
Semnătura şi ştampila:

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide