Informare preluare comuna Livezeni

06/11/2018

    Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, furnizarea serviciilor de apă potabilă și canalizare către utilizatori se face numai pe bază de contract.

    Având în vedere acestu lucru, vă invităm la Centrul de Relații cu Clienții din Tîrgu Mureș, str. Kos Karoly nr. 1, pentru încheierea contractelor de furnizare. Documentele necesare sunt: 

 A Pentru persoane fizice (utilizatori casnici)
-Copie act de proprietate ( Extras de Carte Funciară) nu mai vechi de 3 luni sau adeverință de la registrul agricol  și
-Copia actului de identitate
B. Pentru persoane juridice: 
-Copie după actul constitutiv / Copie după certificatul constatator emis de ORC în care este menţionat numele reprezentantului legal al instituţiei la data contractării    
-Copie după Autorizaţia de Funcţionare    
-Copie după Certificatul de Înregistrare    
-Act de proprietate al imobilului / ale imobilelor:    
    •Extras / extrase de Carte Funciară (nu mai vechi de 3 luni)    
    •Copie după contractul / contractele de închiriere sau contractul de comodat (după caz), însoţită de împuternicirea dată de proprietar pentru încheierea contractului de furnizare de către chiriaş    
-Copie după procesul verbal de recepţie a cantităţilor de resurse utilizate-exploatate, din care să rezulte debitele de apă preluate din surse proprii, încheiat cu Administraţia Naţională Apele Române    
-Copie după actul de identitate al reprezentantului legal    
-Specimen de semnătură al delegatului la citirea contorului    
-Informare privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare (cf. O.U. nr. 34/2014)    
-Fișa de prezentare a activității depuse la APM în vederea obținerii autorizatiei de mediu
    Nedepunerea actelor pentru încheierea contractului pînă la data de 1 decembrie 2018 va duce la sistarea furnizării apei!
    În conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii, realizarea de branșamente pe rețeaua aflată în aria de operare, a S.C. Compania Aquaserv S.A. se realizează doar după obținerea avizului favorabil din partea Companiei Aquaserv.
    Realizarea de branşamente fără avizul SC Compania Aquaserv SA este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării

S.C.Compania Aquaserv S.A.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide